Klubben där allt är möjligt

om oss

Klubben där allt är möjligt

om gbgmma

GBGMMA är en av Göteborgs äldsta MMA klubbar och har funnits sedan 2004. GBGMMA har funnits på flera platser i Göteborg men 2018 etablerade vi oss i Kortedala i en 12000kvm stor lokal. GBGMMA har genom åren varit och fortfarande är hem för flera duktiga fighters b.la UFC stjärnorna Akira Corasani och Sirvan Kakai, Världsmästaren Cornelia Holm, Europamästare Anton Turkalj, Svartbältet och MMA veteranden Bruno Charvalho och många fler. Det är även top fighters från andra ställen i Sverige och internationellt kommer ofta förbi GBGMMA för att träna. Trots många stora namn tar vi alla medlemmars utveckling på lika stort allvar, när matt ytan tillåter så tränar ofta grupperna tillsammans. Nya som proffs.

Våra stjärnor på GBGMMA

Instruktörer

Vi är stolta över att ha toppkvalitet på våra tränare och coacher.
Klicka på en tränare för att läsa mer.

En klubb där allt är möjligt

Värdegrund & Policy

Våra regler och policy är utformad utifrån våra värdegrunder. Dessa presenteras nedan och utvecklas sedan till ett specifikt regelverk och policydokument.

 

Respekt

Respekt visar vi genom att :
● Hälsa på och uppmärksamma instruktörer och medlemmar.
● Följa uppsatta ramar och visa lojalitet för tagna beslut.
● Värna om vår förenings redskap och lokaler.
● Alltid stå upp för våra kamrater och respektera varandras olikheter.

 

Gemenskap
Gemenskap visar vi genom att :
● Hjälpa instruktörer och medlemmar.
● Alltid fira vinst och utveckla kamrater konstruktivt vid förlust.
● Vara en god förebild för yngre klubbmedlemmar.

 

Trovärdighet
Trovärdighet visar vi genom att:
● Ha kunskap och färdigheter som vi kan utfärda och lära ut.
● Ha förståelse för kontext, när det är passande att använda våra kunskaper och
färdigheter. 2

 

Passion
Passion visar vi genom att :
● Alltid brinna för utveckling av sporten och klubben.
● Alltid kämpa för att utveckla sin egen karaktär i enlighet med våra grundvärden.
● Sprida vår glöd som utövare och vår kunskap till andra medlemmar och kamrater.

 

POLICY & REGELVERK
Alla som vill oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, könsuttryck, könsidentitet, sexuell läggning eller samhällsgrupp får och ska kunna vara med i GBGMMA & BJJ IF.

Idrott för barn ska bedrivas under enkla förutsättningar och vara lekfull och allsidig. Övergången mellan barn- och ungdomsidrott ska ske successivt. De som har talang och ambition att satsa på elitnivå ska få möjlighet att göra det.
När man som tränande eller förälder väljer GBGMMA & BJJ IF som förening ska man få en

god inblick i den verksamhet där man kommer ingå. Alla ska vara väl insatta i såväl kortsiktiga som långsiktiga mål, värdegrunder, metoder samt skyldigheter och rättigheter som ingår i det aktiva valet av GBGMMA & BJJ IF som kampsportsklubb.

 


ETIK OCH RENT SPEL
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i kampsportens natur. För en del är dock idrottens regler inte självklara. Här kan aktiva, föräldrar och idrottsledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen ståndpunkt. GBGMMA & BJJ IF står för rent spel och vi tycker att fusk och orent spel vid tävlingar ska leda till konsekvenser. Repressalier bestäms av styrelsen och bedöms i varje enskilt fall.
På GBGMMA & BJJ IF tar vi hand om varandra. Vi respekterar varandra – inte på grund av eventuella graderingar eller bälten utan som medmänniskor och klubbkamrater. Ingen är mer värd än den andra.

 

I barn- och ungdomsgrupperna är en viktig del att prata om hur man uppträder mot varandra såväl i som utanför träningslokalen. Detta är samtal som vi också har med föräldrarna. Vi accepterar inga föräldrar som vill styra sina barns idrottsutövande i tron om att veta deras bästa inför en kommande karriär som elitutövare. Barnen förväntas träna av fri vilja för sin egen skull. Att ha roligt tillsammans med andra i utövandet är en grundförutsättning för att bli bra i sin idrott.
Alla ledare och instruktörer som verkar på klubben måste lämna in belastningsregister.

 


Kampsport är i många fall sporter med mycket och nära fysisk kontakt. Detta både främjar och förutsätter ett avslappnat förhållningssätt till varandra. Detta förhållande bygger på tillit, säkerhet och respekt. Därför är det extra viktigt att samtycke och kontext respekteras av alla våra medlemmar. Våld mot och mellan medlemmar är oacceptabelt och det råder nolltolerans kring detta. Vi simulerar våld på mattan eller i ringen, där samtycke finns mellan parter att träna ihop och arbeta för att förbättra varandras teknik och kunskap. I detta sammanhang kan olyckor ske, men vi har inget uppsåt att göra skada. En medlem skall aldrig vara orolig för att de ska bli utsatta för våld av sina kamrater om meningsskiljaktigheter uppstår. En fighter måste förstå skillnad mellan sparring/träning och slagsmål.

 


Konflikter mellan medlemmar skall lösas verbalt och om meningsskiljaktigheter inte går att lösa, kontaktas ledare, och i sista led styrelsen. Om denna regel bryts och en medlem avser att skada eller skadar en annan genom fysiskt våld blir denne avstängd från klubben.

 

SÄKERHET & HÄLSA
Inom all sport kan olyckor ske, men vi kan som förening arbeta för att förebygga detta så gott vi kan. För att säkerställa detta kommer vi alltid ha klubbens sjuksköterska närvarande vid tävlingar som arrangeras av GBGMMA & BJJ IF.

 

Vi har första hjälpen och ispack nära till hands i receptionen i fall olyckan är framme. Vi har även försäkrat oss om att alla ledare, styrelsemedlemmar och instruktörer har kunskap i första hjälpen och HLR. Vidare har alla styrelsemedlemmar, ledare och instruktörer kunskap i hur vanligt förekommande muskel och ledskador skall lindas för bättre läkning.

 

För att försäkra oss om att minska risker för olyckor och höja trivsel ber vi samtliga medlemmar att följa dessa säkerhet och hälsoregler.
● Ta av alla smycken eller piercingar innan träning.
● Använd relevant skydd vid träning, som handskar, benskydd och tandskydd. Har du glömt handskar och benskydd finns det att låna, fråga din instruktör.
● Skor, mat och dryck skall inte finnas på mattan.
● Ha inte kläder med dragkedjor, fickor, hängande snören, luvor eller liknande detaljer. Dessa kan riva eller skada dina kamrater eller dig själv.
● Ha uppsikt över sår och små skador. Om du får sår – undvik träning och täck småsår med plåster. Om ett sår inte läker sök sjukvård.
● Duscha alltid efter träning för att säkerställa att du inte sprider eller erhåller smittsamma sjukdomar som stafylokocker eller svamp som är vanliga inom sporter med närkontakt.
● Meddela din instruktör om du fått någon sjukdom/infektion.
● Kom alltid till träningen med god hygien. Se alltid till att dina träningskläder är rena innan träning. På detta sätt visar du respekt för dina träningskamrater.
● Naglar skall vara kortklippta, på händer och fötter.
● Var uppmärksam när instruktören visar en teknik. Prata inte samtidigt.
● För maximal säkerhet, om du är sen, sitt vid sidan av mattan tills instruktören ger dig tillstånd att vara med. Om du måste gå av mattan eller gå tidigare, fråga instruktören om lov.
● Sparring skall alltid övervakas av en instruktör.
● Hälsa och tacka din träningspartner före och efter varje övning.
● Inget nedvärderande språk eller svärande på mattan.
● Respektera din idrott, dina träningskamrater och dina instruktörer i alla sammanhang.

 

MÅNGFALD OCH INKLUDERING
Det finns en stor representation av rasifierade och personer med invandrarbakgrund inom kampsport, speciellt ungdomar. Därför är vi som klubb engagerade i att fortsatt göra kampsporten till en inkluderande sport, där alla är välkomna och får plats att växa. Kampsport är ett fantastiskt sätt att skapa nya vänner och öva sin svenska om det är så att en är ny till landet. Utöver detta har vi självklart nolltolerans för rasism eller diskriminering baserad på etnisk tillhörighet, kultur eller religion. Om någon medlem upplever att det sker kränkningar baserat på detta uppmanas de kontakta styrelsen direkt.

 

Människor med fysiska eller psykiska funktionshinder är givetvis välkomna till oss på GBGMMA & BJJ IF. Vi kommer anpassa träningen i den mån vi kan, och hoppas på förståelse kring eventuella brister i anpassning. Vi uppskattar även all information och feedback som kan hjälpa oss i detta arbete och förbättra vår inkludering.
Vi vill skapa en inkluderande klubb där HBTQI personer är välkomna, uppskattade och inte behöver oroa sig för hot eller kränkningar. Det råder nolltolerans för kränkningar baserade på könstillhörighet eller könsuttryck, detsamma för sexuell läggning. Tyvärr har den nuvarande lokalen inte kapacitet för att addera ett omklädningsrum för ickebinära eller genderqueer personer. Det viktiga är vad du kan och vill göra med din kropp och hur du mår, inte hur den ser ut eller vad som förväntas enligt normer och stereotyper.

 

Vidare vill vi uppmärksamma att alla åldrar är välkomna, något som alltid varit vanligt inom kampsportskulturen. Kampsport har ingen ålder, utan individer kan alltid bidra till klubben och träna på det sätt som de känner sig bekväma med. Det finns redan en existerande bredd i åldersspannet bland våra medlemmar, från 4 till 70 år och vi hoppas att det fortsätter på det sättet.

 

JÄMSTÄLLDHETSPLAN
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ges lika rättigheter och förutsättningar. På GBGMMA & BJJ IF drivs ett medvetet arbete för att främja jämställdhet bland våra medlemmar. Hos oss är det självklart att:
● Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott.
● Kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
● Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ.
● Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka idrottens utveckling.
● Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka.

 

GBGMMA & BJJ IF arbetar aktivt för att få fler kvinnor till klubben. När vi letar efter gästtränare söker vi aktivt efter att hitta kvinnliga sådana.
Vi accepterar ingen sexism och informerar samtliga medlemmar om vår värdegrund och regelverk. Eftersom det är en stor risk för kvinnor att bli utsatta för ovälkomna sexuella närmanden är vi extra måna om att detta inte sker i våra lokaler. Det skall kännas tryggt och säkert att träna kampsport och det skall inte ske några sexuella närmanden mellan medlemmar utan samtycke. Om du känner dig otrygg kring någon eller blir utsatt för sexuella närmanden eller opassande beteende ber vi dig kontakta styrelsen direkt på gbgmma.styrelsen@gmail.com

 

DROGER, DOPING OCH NARKOTIKA
Allt bruk och även hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får inte förekomma i vår verksamhet.

 

Vi uppmärksammar även att det finns ökad granskning kring kampsport och drogbruk, vilket gör det ännu viktigare för oss som kampsportsklubb att agera exemplariskt. Vår strävan är att skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig kampsport och utveckla ett livslångt lärande. Vi vill påverka barn och ungdomar till sunda levnadsvanor och god hälsa och arbetar därför målmedvetet med att all verksamhet ska ske i en drog- och tobaksfri miljö. Som vuxna har vi ett särskilt ansvar mot alla barn och ungdomar i föreningen. Föreningens drogpolicy tar i alla avseenden största möjliga hänsyn till alla aktiva spelare och ska förutom ett självklart avståndstagande säkerställa god hälsa och trivsel.

 

Förekommer försäljning, brukande eller förespråkande för doping eller narkotika på klubben kommer de inblandade att bli uteslutna med omedelbar verkan.

 

Klubben kan få besök av dopingkontrollanter, eftersom vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Samma sak gäller på tävlingar. Skulle doping uppdagas vid en sådan kontroll är det inte klubben som beslutar om sanktioner (till exempel avstängning från tävlande), det gör Svenska dopingkommissionen.

 

Du som tävlar och som tar någon receptbelagd medicin (till exempel astmamedicin, insulin eller allergimedicin) måste ansöka om dispens. Mer information om detta, och vilka läkemedel som är dopingklassade hittar du här.

 

RÖKNING
Rökförbud gäller i anslutning till klubblokalen, detta inkluderar vaping. Gäller även föräldrar och besökande.

 

ALKOHOL

Vi tillåter inte att våra medlemmar brukar alkohol under verksamhet som arrangeras/sanktioneras av GBGMMA & BJJ IF. Undantag finns för klubbfester, galor eller andra event där det anses normalt att konsumera alkohol. Självklart gäller detta enbart de medverkande som är över 18 år.

 

I samband med barn- och ungdomsverksamhet tillåter vi inte att våra medlemmar brukar alkohol under verksamhet som arrangeras/sanktioneras av GBGMMA & BJJ IF. I dessa sammanhang finns inga undantag, då vi inte vill att våra medlemmar, föräldrar, ledare eller publik brukar alkohol på barn- och ungdomsverksamheter.

 

Vi accepterar inte att medlemmar eller ledare kommer påverkade till träningar, seminarium, utbildningar eller liknande verksamhet som arrangeras av GBGMMA & BJJ IF.

 

LOKALPOLICY
För att hålla lokalen trevlig och underlätta träning eftersträvar vi som klubb att upprätthålla dessa regler i vår lokal.
● Sopa och moppa mattan efter varje träning, även om du tränar utanför schemalagd träningstid utan instruktör.
● Gå aldrig på mattan med skor. På mattorna är vi barfota och utanför mattan går vi med inneskor eller strumpor. Uteskor tas av i hallen och kommer inte in i träningsområdet. Detta är av hygienskäl.
● Alltid plocka undan och hålla det snyggt i omklädningsrummet efter träning.
● Efter användning av gymutrustning, torka av hantlar, vikter och verktyg och ställ tillbaka på rätt plats i rätt ordning.
● Lägg tillbaka mitsar, handskar, benskydd och liknande på rätt plats efter användning. Lämna inte dessa i ringen eller på golvet för någon annan att plocka upp.
● Kläder som lämnas på golvet lämnas in i hittelådan i Receptionen. Varje månad kastas innehållet i hittelådan om ingen hämtar ut dessa. Var snäll och ta med dig dina tillhörigheter efter träningen är avslutad. Klubben tar inte ansvar för borttappade eller kastade tillhörigheter.
● All friträning som sker skall vara organiserad i Friträningskommittén som är i kontakt med styrelsen. Ansvarig representant från kommittén måste vara över 16 år gammal . Representanten på plats har ansvar för att lokalens trivsel och lokalpolicy upprätthålls. Endast medlemmar får friträna i GBGMMA & BJJ IFs lokaler.
● Allt skräp (begagnat sjukvårdsmaterial, benskyddstejp, engångsmaterial och liknande) ska alltid tas om hand och slängas på rätt plats.
● Är man sista grupp som lämnar lokalen ska man kolla en extra gång och se till att lokalen ser trevlig ut inför nästa morgon.

● Klotter eller skadegörelse ska rapporteras till styrelse vid upptäckt. Person/er som upptäcks eller som iakttas vid skadegörelse utesluts ur föreningen och görs skadeståndsskyldiga.
● Stölder av föreningens utrustning eller personliga tillhörigheter polisanmäls alltid av föreningen. Den som ertappas eller befinns skyldig förlorar sitt medlemskap.

 

VAD HÄNDER OM MAN INTE FÖLJER RIKTLINJERNA?
Om vi upptäcker att reglerna i våra policys inte följs uppmärksammar vi personen i fråga på våra riktlinjer. Vid fall med inblandade under 18 år kontaktar vi även målsman. Vid upprepade förseelser beslutar styrelsen om vad påföljden blir. Detta kan resultera i avstängning under viss tid eller permanent avstängning av medlemskap.

 

Finns frågetecken kring regler uppmanar vi samtliga medlemmar att kontakta styrelsen för förklaringar, definitioner eller detaljer.

 

INTEGRITETSPOLICY
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft år 2018 i Sverige och resten av EU gör det tydligare vilka rättigheter du har som medlem, och vilka skyldigheter vi har som förening. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL).

 

Mycket i den nya lagen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på oss och sätter fokus på de rättigheter du har som medlem. Vi vill vara öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av personuppgifter.

 

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på klubbens webbplatser och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor. Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte vill att vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till styrelsen som i så fall vidtar de åtgärder som krävs. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, könstillhörighet och medlemsnummer.

 

Klubben samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du tecknar avtal med klubben, beställer utrustning eller när information ska lämnas. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker. Det gör vi genom att låta dig lämna uttryckligt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som medlem.

 

Klubben samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och du samlas in beror på i vilket sammanhang det sker. Information som inhämtas från en medlem för att klubben ska kunna fullfölja sin del av ingångna avtal, ge dig den information du behöver för din träning och för att kunna erhålla bidrag från bland annat kommunen. Klubben kan även behöva behandla dina personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla vår verksamhet, bearbeta och kunna utföra beställningar av sådan du beställer av klubben.

 

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast ett fåtal av styrelsen utsedda inom klubben som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dessa. Klubben ska inte behandla personuppgifter som är att beteckna som känsliga personuppgifter.

 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till detta eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Utlämnande kan efter samtycke komma att lämnas till kommunen vid ansökan om bidrag till föreningen.

 

Dina personuppgifter lagras under den tid som ditt avtal med klubben gäller och förnyad lagring sker vid nytt avtal. Medlemsavgift avges för en termin i taget och de personuppgifter som du lämnar i samband med att du går med i klubben lagras så länge du är medlem. Vad gäller personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med ansökan om bidrag lagras dessa personuppgifter så länge som det krävs för upprätthållandet av sådant bidrag. Därefter gallras dessa uppgifter.
Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att sända ett meddelande till kontaktgbgmma@gmail.com. Klubben ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera om ändringen. Klubben gallrar personuppgifter när ändamålet för behandling inte längre föreligger. Klubben kommer att på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlats. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som används i kommunikation med oss).

 

Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål. Om du vill läsa mer om GDPR kan du göra detta här.

En klubb där allt är möjligt

Börja träna

Utmana dig själv

utvecklas på gbgmma

Website by Tarek Arnaout. @_tarekarnaout_

Joakim Engberg

Joakim ‘Jocke’ Engberg är det största namnet inom MMA coaching i Sverige. Han är en av de första på bollen som utvecklade och drev MMA i Sverige, till den nivån vi har nu. Han är fortsatt en pionjär inom sitt fält, som konstant tror på utveckling och tar reda på nya metoder för att förbättra teknik och resultat för sina fighters.

 

Han har coachat tunga namn inom UFC som Alistair ‘The Demolition Man’ Overeem, Siyar ‘The Great’ Bahadurzada, Magnus ‘Jycken’ Cedenblad bland andra. Joakim stod även i ringhörnan vid första manliga svenska UFC vinsten med Per Eklund och första kvinnliga svenska UFC vinsten med Lina Länsberg.
Han är fortsatt engagerad i UFC och reser över hela världen för att bidra med sin kunskap till fighters.
Joakim coachar självklart klubbens egna proffs med; Anton ‘The Pleasure Man’ Turkalj, Zvonimir ‘The Croatian Sensation’ Kralj och Conny ‘Future’ Holm bland andra.

 

Du kommer aldrig hitta en mer engagerad och driven coach. Med Joakim i din ringhörna kommer du utvecklas mer än du själv trodde var möjligt!

 

Vill du läsa mer om Joakims resa kan du läsa denna artikel från Kimura.se : https://www.kimura.se/joakim-engberg-coach-gbg-mma/

 

Länk till Joakims instagram: @COACHENGBERG

Jimmy Lagerström

Jimmy ‘Jimao’ Lagerström har sedan 1999 engagerat sig i MMA, och på senare tid fokuserat helhjärtat på BJJ. Detta gör honom till en BJJ coach med bred förståelse för användningsområdena och en passion för sporten som hållit i många år. Jimmy har svart bälte i BJJ och brinner särskilt för lektionerna han håller för barnen, som har ett eget lagnamn ‘The Killer Beez’.

Sebastian Palmdahl

Sebastian Palmdahl började med kampsport år 2003. Han har under den tiden upptäckt sin stora kärlek för Submission Wrestling och valt att hänge sin tid att tävla och träna andra. Sebastian har vunnit Svenska Mästerskapet i Submission Wrestling två gånger, och Svenska Ligan i Submission Only två gånger. Utöver detta dominerar han tydligt på den svenska SW mattan och placerat sig som bäst inom topp 8 i Europa. Sebastians träningspass kännetecknas av utförliga genomgångar, möjlighet för flexibilitet i relation till utövarens egna kapacitet och tung teknisk kunskap.

Zabih Ahmadi

Zabih Ahmadi är femfaldig vinnare av Svenska Mästerskapet i Fristilsbrottning. Han är en ung utövare som började brottas redan vid åtta års ålder och nu bidrar med sin energi och passion på GBGMMA & BJJ med brottningslektioner. Fristilsbrottning är en viktig arena att ha kunskap i inom all kampsport, men specifikt för de som är intresserade av BJJ, SW och MMA är det ett fantastiskt tillägg i ens repertoar. Zabih är själv intresserad av att utöka till MMA arenan och hjälper gärna sina brottningselever med liknande mål.

Kristoffer Carlberg

Kristoffer började träna kampsport 2003, med stort fokus på stående fighting inom MMA, Boxning och Muay thai / Kickboxning. Han har varit affilierad till GBGMMA & BJJ IF sedan 2010 men även instruerat på andra klubbar för att utvidga sin kunskap och nätverka inom communityt. Kristoffer har som mål att alla på träningen, inklusive han själv, ska ha kul och gå därifrån med ett leende efter ett roligt och utmanande träningspass!